GYROFROG communicationsP'junf kyvbaa ot... Shnevv uw sabhecc Neph.

Shnevv! P'Junf kyvbaa ot uw sabhecc Neph.