GYROFROG communicationsSweet mafeesh speech system

Shnevv! P'Junf kyvbaa ot uw sabhecc Neph.