GYROFROG communications
P'junf kyvbaa ot... Shnevv uw sabhecc Neph.

hee hee